برچسب: علی صاحبکار

چشم عشق

چشم عشق

متن دکلمهنشستی ببینی که آتش شدمدهانم پر از صحبت مبهم استبسوزم بسازم همه عمر همبرای نگاه تو بازم کم استتماما مرور ام تو و یاد توبه چشمان کم سوم ،سر میزنیددقیقا همان ساعت و ثانیهت تق تق ت تق تق به در میزنیدهنوزم همان بهمن لعنتیبه جای لبم در کنار ...

0:00
0:00
آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
زمان بازگشایی قفل : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟