برچسب: غلامرضا طریقی

زیتون

زیتون

چشم زیتون سبز در کاسه، سینه ها سیب سرخ در سینیلب میان سفیدی صورت، چون تمشکی نهاده بر چینی سرخ یا سبز؟ سبز یا قرمز؟ ترش یا تلخ؟ تلخ یا شیرین؟تو خودت جای من اگر باشی ابتدا از کدام می چینی؟ با نگاهی، تبسمی، حرفی، در بیاور مرا از این تردیدای نگاهت ...

0:00
0:00
آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
زمان بازگشایی قفل : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟